Tag: asean

การลงทุนด้านเทคโนโลยีของจีนในภูมิภาคอาเซียน

ปีก่อนหน้านี้ถือเป็นปีแห่งภาคเทคโนโลยีของอาเซียนที่มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 253 พันล้านบาท เลยทีเดียว ซึ่งในอนาคตคาดการณ์เงินลงทุนและการเติบโตไว้เป็นอย่างไร...

สนธิสัญญาใหม่ คาดการณ์จะช่วยกระตุ้นการเติบโต GDP ของอาเซียน

การลงนามในข้อตกลงทั้งสองเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุนและบริการภายในอาเซียนเป็นไฮไลต์ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25...