ร้อยละเจ็ดสิบสองของผู้บริโภคในประเทศไทยจะยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลสถานที่และข้อมูลการใช้ชีวิตกับธนาคารและ บริษัทประกันในการแลกเปลี่ยนสำหรับสินค้าและบริการที่ถูกกว่า...