ประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและความไม่สงบทางสังคม...