Tag: นิทรรศการ

นิทรรศการธุรกิจขนาดย่อม Smart SME Expo 2019

ในงาน Smart SME Expo 2019 นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า มั่นใจว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง...