หน่วยงานของรัฐวางแผนที่จะพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภาคส่วนย่อยกว่าห้าส่วน...