Tag: ธุรกิจ

ธุรกิจขนาดใหญ่ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ธุรกิจที่มีชื่อเสียงกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลปลดสายเงินในการประมูลเพื่อฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยความช่วยเหลือจากการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้น...

ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ บริการสำหรับธรุกิจระหว่างประเทศของไทย

ระบอบการปกครองของศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศไทย มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2561 แทนที่การสร้างแรงจูงใจสำหรับสำนักงานใหญ่สามแห่งคือสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และศูนย์การค้าระหว่างประเทศ...