การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 5.8 โดยมีมูลค่า 648 พันล้านบาท จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์...