สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยตกต่ำในรอบ 19 เดือน ตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...