คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครอง ได้ปฏิเสธการยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำโดยกลุ่มธนาโฮลดิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคาเพื่อพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินเมืองตะวันออก...