Tag: การเติบโต

วิธีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสังคมผู้สูงวัย

การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและประเทศจำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการลดจำนวนบุคลากรทางทหารลงครึ่งหนึ่งเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติและเพิ่มการใช้แรงงานอัตโนมัติในการผลิต ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย...