Tag: การค้า

ข้อตกลงทางการค้าเวียดนามกับผลแก่นักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากที่เวียดนามเสนอผ่านพันธะสัญญาต่อข้อตกลงการค้ามากมายที่ลงนามกับประเทศอื่นๆ...

การค้าเสรีเวียดนามและสหภาพยุโรป ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป เวียดนาม จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคการส่งออกของไทย...

ธุรกิจขนาดใหญ่ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ธุรกิจที่มีชื่อเสียงกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลปลดสายเงินในการประมูลเพื่อฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยความช่วยเหลือจากการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้น...

สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรง ความเสี่ยงของนักลงทุนหุ้น

ความเสี่ยงที่นักลงทุนเผชิญในตลาดหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้...

สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ลดการเติบโตของการส่งออกของไทย

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีแนวโน้มว่าจะลดการเติบโตของการส่งออกของไทยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าครึ่งปีที่แล้ว...