Tag: การค้าโลก

สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรง ความเสี่ยงของนักลงทุนหุ้น

ความเสี่ยงที่นักลงทุนเผชิญในตลาดหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้...

สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ลดการเติบโตของการส่งออกของไทย

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีแนวโน้มว่าจะลดการเติบโตของการส่งออกของไทยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าครึ่งปีที่แล้ว...

สนธิสัญญาใหม่ คาดการณ์จะช่วยกระตุ้นการเติบโต GDP ของอาเซียน

การลงนามในข้อตกลงทั้งสองเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุนและบริการภายในอาเซียนเป็นไฮไลต์ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25...