Tag: กระทรวงพาณิชย์

การค้าเสรีเวียดนามและสหภาพยุโรป ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป เวียดนาม จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคการส่งออกของไทย...

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาอาหารสดที่สูงขึ้นตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์...