กรมสรรพากรได้ถอนความต้องการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับผู้ฝากเงินธนาคารเพื่อให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ธนาคารที่จะหักภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ...