Category: ข่าวทั่วโลก

สนธิสัญญาใหม่ คาดการณ์จะช่วยกระตุ้นการเติบโต GDP ของอาเซียน

การลงนามในข้อตกลงทั้งสองเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุนและบริการภายในอาเซียนเป็นไฮไลต์ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25...