ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ International Finance Corporation สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของตลาดทุนและนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจยิ่งขึ้น...