สามประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

รายงานจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระบุว่าประเทศเศรษฐกิจอาเซียน ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้จัดทำดัชนีการค้าใหม่ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งบ่งชี้ถึง 20 เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการเติบโตทางการค้าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่แปดในดัชนีเทรด20 ใหม่ของธนาคารซึ่งระบุเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการเติบโตทางการค้าที่แข็งค่า ปรับปรุงความพร้อมทางการค้าและความก้าวหน้าที่สำคัญในอีคอมเมิร์ซ vegus

การศึกษาการค้า 20 โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตรวจสอบ 66 ประเทศทั่วโลก เพื่อกำหนดศักยภาพของแต่ละตลาดสำหรับการเติบโตทางการค้าโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงใน 12 ตัวชี้วัด เศรษฐกิจความพร้อมทางการค้า ศักยภาพการเติบโตทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งมีประสิทธิภาพดีในเสาความพร้อมทางการค้า เป็นรากฐานของตลาดสำหรับการเติบโตทางการค้าในอนาคตเศรษฐกิจทั้งสามประเทศกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการผลิตเพื่อการส่งออก vegus

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยระบุว่าจำนวนโครงการที่ยื่นขอการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โครงการมูลค่า 232,651 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ในห้าอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 58% ความพร้อมด้านการค้าของไทยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการแปลงเป็นดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและกิจกรรมโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก

การทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนั้นประเทศไทยควรจะสามารถนำระบบการค้าดิจิทัลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วช่วยเร่งการเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเชียความหลากหลายในการส่งออกประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นของความหลากหลายด้านการส่งออก ความหลากหลายในการส่งออกนั้นวัดจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและวิธีกระจายรายได้จากการส่งออกไปยังผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท vegus